30.11.2004

موسويان دبيرخارجه شورای امنيت ملی و عضو هيات مذاکره کننده اتمی یکی از مسولین قتلهای رستوران میکونوس

موسويان دبيرخارجه شورای امنيت ملی و عضو هيات مذاکره کننده اتمی، زمان ترور رهبران کرد ايرانی در رستوران ميکونوس سفير جمهوری اسلامی در آلمان بود و پس از اين ترور بعنوان عنصر نامطلوب شناخته و به ايران بازگردانده شد. بعدها در دادگاه ميکونوس او رسما به جرم دست داشتن دراين ترور محکوم شد واگر اکنون با پاسپورت و مصونيت ديپلماتيک در خارج از کشور نبود توسط پليس بين الملل قابل بازداشت بود. شرايطی که علی اکبر ولايتی وزير خارجه سابق ايران نيز دارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates