12.09.2004

شش ماه حبس براى نصب شعار در پشت شيشه خودرو : دوران ستمگران مستبد به پايان رسيده است

  
شرق : راننده مسافركش خط بيمارستان امام خمينى _ ميدان امام حسين تهران به دليل نصب شعار «دوران ستمگران مستبد به پايان رسيده است» روى شيشه عقب خودرويش به شش ماه حبس تعليقى محكوم شد.
حكم «على اكبر» از سوى شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب اسلامى تهران و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامى و تبصره ماده ۲۹۵ قانون آئين دادرسى كيفرى صادر شده كه با استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامى حبس وى به مدت دو سال معلق مى ماند. اما چنانچه وى در مدت مزبور مرتكب جرم جديدى كه مستوجب محكوميت در ماده ۲۵ استنادى شود به محض قطعى شدن، حكم معلق حبس اعمال و اجرا مى شود.اين شهروند ۳۶ ساله كه اتهام نخست مبنى بر شركت در تجمعات غيرقانونى داشته به موجب راى دادگاه از آنجا كه اين اتهام را قبول نكرده و تنها نصب تراكت با مضمون موصوف روى شيشه خودرو و گردش در شهر تهران را پذيرفته و با توجه به اقتران زمانى تردد وى با ۱۸ تير در خيابان مستوجب تحمل اين حكم شناخته شده است.«شرق» در پيگيرى اين حكم از طريق وكيل پرونده مطلع شد، محمدعلى دادخواه، وكيل نجفى درخواست تجديدنظر در حكم كرده است.
 منبع خبر

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates