30.07.2004

جمهوری اسلامی یکی از امران اصلی کشتار بزرگ سال 67 را به عنوان معاون اول دستگاه قضائی منصوب کرد

بنا به گزارش ايرنا , شاهرودی رئيس قوه قضاييه اعلام كرد از اين پس ابراهيم رئيسی معاون اول دستگاه قضايی خواهد بود.
ابراهيم رئيسی در سال 1367 به عنوان معاون دادستان از اعضای اصلی كميسيونی به نام ” كميسيون مرگ ” بود و صدور حكم برای اعدام هزاران زندانی سياسی را برعهده داشت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates