08.09.2003

چهارمین جلسه دادگاه شبکه خبرچین های جمهوری اسلامی در آلمان: پرونده امنیتی کنفرانس برلین در دادگاه گشوده می شود؟

آیا پای برخی سلطنت طلب ها، که تاکنون در دادگاه صدری مدعی نفوذ خود در شبکه امنیتی جمهوری اسلامی بوده اند، بعنوان همکاران امنیتی جمهوری اسلامی به میان کشیده خواهد شد؟

چهارشنبه این هفته، چهارمین جلسه دادگاه یک ایرانی که برای ارگان های امنیتی جمهوری اسلامی اطلاعات جمع می کرده در شهر برلین برگزار خواهد شد. این ایرانی “صدری” نام دارد و پیش از انقلاب 57 با ساواک شاهنشاهی کار می کرده و پس از انقلاب با ارگان های امنیتی جمهوری اسلامی.

ماجرای کشف شبکه خبرچینی جمهوری اسلامی در شهر برلین، از مدتی پیش بر سر زبان ها بود تا آنکه دادگاه “صدری” رسما آغاز بکار کرد. جلسات اول و دوم دادگاه توجه چندانی را به خود جلب نکرد، زیرا اسناد و مدارک چندانی ارائه نمی شد و ضمنا معلوم نبود که این دادگاه با چه هدفی برپا شده و اساسا دولت آلمان از علنی کردن ماجرا و نه اخراج صدری و اعتراض به جمهوری اسلامی به چه نتیجه ای می خواسته برسد. تنها از سومین جلسه دادگاه سمت گیری سیاسی ماجرای برپائی این دادگاه تا حدودی مشخص شد. در همین جلسه، از سوی ارگان امنیت داخلی آلمان نوارهای ضبط شده صدای متهم و برخی همکاران او دراختیار دادگاه قرار گرفت که تمام انکارهای متهم و وکیل او را بی اعتبار ساخت. از آنجا که این نوارها، بویژه فعالیت های “صدری” پیش از کنفرانس برلین را در بر می گرفت، گمانه زنی ها پیرامون طرح برهم زدن کنفرانس برلین با هدایت و رهبری ارگان های امنیتی جمهوری اسلامی و کارگزاری جمعی از افراد مرتبط با شبکه های جاسوسی ارگان های امنیتی جمهوری اسلامی نظیر شبکه “صدری” آغاز شد. این گمانه زنی ها در جلسه چهارشنبه (پس فردا) می تواند قطعی تر شود و در آن صورت می توان برای نخستین بار در انتظار گشایش پرونده امنیتی کنفرانس برلین و نقش ارگان های امنیتی جمهوری اسلامی در به صحنه آوردن آن شعبده های زشت و مشمئز کننده جنسی و غیره بود. با استناد به همین صحنه آفرینی ها در کنفرانس برلین یورش به مطبوعات را در داخل کشور سازمان دادند و دستگیری و محاکمه اصلاح طلبان آغاز شد. بلند پایه ترین مقامات جمهوری اسلامی، از جمله رهبر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ( خامنه ای و هاشمی رفسنجانی) این دستآورد امنیتی در شهر برلین را تائید کردند.

در عین حال؛ گفته می شود ماجرای دادگاه صدری بتدریج می رود تا بار دیگر پرونده ترور رهبران کرد ایرانی در رستوران میکونوس برلین را نیز بگشاید و این درحالی است که در سطح بین المللی قرار بازداشت 13 تن از مقامات نظامی، امنیتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی به اتهام شرکت درانفجار مرکز همیاری یهودیان درآرژانتین مطرح است و پلیس انگلستان سفیر وقت ایران در آرژانتین را در بازداشت خود نگهداشته است.

در حاشیه دادگاه ایرج صدری، دیپلمات ایران در زمان شاه، تعدادی از هواداران نظام گذشته که در دادگاه حاضر می شوند، تاکنون کوشیده اند همکاری صدری با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی را نفوذ شبکه های سلطنت طلب در درون شبکه های امنیتی جمهوری اسلامی جلوه داده و این را یک برگ برنده در فعالیت های خود معرفی کنند. اگر ارتباط های شبکه ایرج صدری با ماجرای کنفرانس برلین و ترور میکونوس آشکار شود، آنوقت ابعاد ارتباط و همکاری شاخه ای از سلطنت طلب ها با ارگان های امنیتی جمهوری اسلامی تائید خواهد شد و این ضربه ایست تبلیغاتی به هر دو سو!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates