19.07.2003

آرامش در قم به علت جو سنگین امنیتی، از دید یک فعال سیاسی

اکبر کرمی (فعال سیاسی، قم): راهپیمایی یا گزارشی ناشی از تجمع دانشجویان و جوانان در قم به گوش من نرسیده است، فقط دو سه شب پیش همزمان با تظاهراتی که در تهران برگزار می شد، فلکه میثم قم پاتوق جوانها است، ظاهرا یک درگیری مختصری بین پلیس 110 با جوانانی که آنجا بودند شکل گرفته و یکی از جوانها هم به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.
مهدی خلجی (رادیوفردا): با توجه به اینکه به هر حال قم یکی از مهمترین کانونهای سیاسی در ایران هست، به نظر شما چطور دامنه نا آرامیها که به تبریز و اصفهان و شهرهای بزرگ کشیده شده، به قم کشیده نشده؟

اکبر کرمی: جو قم خیلی سنگین است. یعنی از یک طرف به واسطه اینکه کانون مدیریت گروههای فشار احتمالا باید در قم باشد، و از طرفی دیگر جو مذهبی و سنتی قم همه دست به دست هم می دهد، به نظر می رسد که هر گونه تغییر و تحولی در قم به شدت زیر نظر است و من فکر می کنم که به شدت هم با آن برخورد شود. بنابراین علیرغم اینکه فوق العاده نارضایتی زیاد است و از روندی که در مملکت بوجود آمده است، تنگناهایی که برای منتخبین مردم در مجلس و دولت بوجود آمده و مردم فوق العاده از این مسئله شاکی هستند، اما به خاطر همین جو سنگین و فشارهای فوق العاده ای که در قم وجود دارد، من فکر می کنم که امکان بروز و ظهور پیدا نمی کند به این زودی.

م.خ.: شما می گویید در قم حجم نارضایتی ها بسیار زیاد است. چه نشانه هایی وجود دارد بر این زیاد بودن حد نارضایتی ها در قم؟

اکبر کرمی: نسل جوان قم، از همه آن نرمها و در واقع الگوهایی که طی این 20 سال حکومت سعی کرده که در جامعه ترویج بکند، به شدت فاصله گرفتند. شما اگر در شهر قم مثلا فرض کنید که چند ساعت بچرخید، کاملا متوجه می شوید که یک سبک و سیاقها و یک فرمها و لباس پوشیدنها و رفتارهایی را از جوانان می بینید که نمود بارز نافرمانی مدنی است. نمود بارز این است که اینها به آن چیزهایی که از ایشان می خواهند پشت پا زده اند و سعی کردند که یک شیوه زندگی خاصی را که خودشان می پسندند انتخاب کنند، شیوه ای که به شدت حاکمیت سعی می کند که با آن در بیفتد و آنرا نفی می کند.

مهدی خلجی، مصاحبه با اکبر کرمی (قم)

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates