17.12.2006

ابراز نگرانی از برخورد قضايی با دانشجويان دانشگاه امير کبير

رادیوفردا:
دبير انجمن اسلامی دانشجويان امير کبيراز احتمال برخورد انضباطی و قضايی با دانشجويان اين دانشگاه به دليل اعتراض به حضور رييس جمهوری در دانشگاه امير کبير ابراز نگرانی کرد.

ياشار قاجار، دبير انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير، احتمال می دهد برخوردهای شديدتری با دانشجويان صورت گيرد و می گويد: «من احتمال می دهم برخوردهای شديدی صورت خواهد گرفت اما دامنه اين برخوردها را به کميته های انضباطی محدود نمی دانم و فکر می کنم طی چند ماه آينده برخورد های قضايی با دانشجويان صورت گيرد.»

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران در پايان سخنرانی هفته پيش خود در دانشگاه امير کبير، برخی از دانشجويان معترض را «عامل آمريکا» خطاب کرد.

دبير انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير احتمال می دهد برخوردهای شديدی با دانشجويان صورت گيرد و معتقد است که دامنه اين برخوردها به کميته های انضباطی محدود نخواهد شد و طی چند ماه آينده برخوردهای قضايی با دانشجويان صورت خواهدگرفتدر همين زمينه، روزنامه «جوان» چاپ تهران گزارش داد معاون دانشجويی وزير علوم به کميته های انضباطی دستور داده است که با

دانشجويان امير کبير که به گفته وی «رفتار زشتی» در مقابل رييس جمهور از خود نشان داده و يا به زعم وی «اغتشاش» کرده اند، برخورد شود.

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير تهران درباره حضور هفته گذشته محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران در اين دانشگاه و اعتراض های دانشجويان به اين حرکت، بيانيه ای منتشر کرد.

در اين بيانيه آمده است تجمع بزرگ دانشجويی دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه تهران و متعاقب آن تجمع دانشجويی دوم در روز ۲۰ آذرماه در دانشگاه امير کبير، نشانه پويايی دوباره جنبش دانشجويی است.

محمود احمدی نژاد، روز دوشنبه در دانشگاه امير کبير حاضر و با اعتراض شديد دانشجويان اين دانشگاه رو به رو شد. اعتراض دانشجويان تا آنجا پيش رفت که برخی از دانشجويان عکس رييس جمهور ايران را آتش زدند.

ياشار قاجار درباره اين اعتراض می گويد: « رييس جمهوری در دومين سال رياست جمهوری خود در دانشگاه امير کبير حاضر شد درحاليکه محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين با ۲۰ ميليون رای در دو دوره انتخابات و با محبوبيت زياد به خود اجازه نداد در اين دانشگاه حاضر شود.»

ياشار قاجار علت حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه امير کبير را ايجاد محدوديت برای دانشجويان می داند.

ا و می افزايد: «محمود احمدی نژاد با حضور در اين دانشگاه می خواست نشان دهد در دومين سال حضور در مسند رياست جمهوری، تمام صداهای اعتراضی در سطح دانشگاه ها را بويژه در راديکال ترين دانشگاه ايران يعنی دانشگاه امير کبير خاموش کرده است اما اعتراضات تند دانشجويان دانشگاه امير کبير نشان داد هنوز اين پايگاه آزاديخواهی پابرجاست و رييس جمهوری موفق نشد صدای آزاديخواهی اين دانشگاه را ساکت کند.»

پس از اعتراض روز دوشنبه ۲۰ آذرماه دانشجويان اميرکبير به حضور محمود احمدی نژاد، در اين دانشگاه، رييس اين دانشگاه از برخی از دانشجويان امير کبير دعوت کرد تا در جلسه ای با حضور رييس جمهوری شرکت کرده و از وی دلجويی کنند. دانشجويان دانشگاه امير کبير نيز با انتشار نامه ای سرگشاده به رييس جمهوری، دانشجويان دعوت شده را بسيجی خوانده و به اين حرکت اعتراض کردند.

از سوی ديگر در طی يکسال گذشته بسياری از دانشجويان با تعليق، اخراج، ممنوع الورود شدن به دانشگاه و محروميت از تحصيل مواجه شده اند. حتی بسياری از آنان مشمول طرح ستاره دار شدن دانشجويان شده اند. دانشجويان ستاره دار از ادامه تحصيل محروم خواهند شد.

ياشار قاجار، دبير انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير می گويد:« رفتار زشت رفتار آقای احمدی نژاد بوده که بدون اينکه کسی از وی دعوت کند، خود را به دانشگاه امير کبير دعوت کرد و با حضور دانشجويان امام صادق و دانشگاه مالک اشتر و حوزه های علميه از خود استقبال کرده و در نهايت خود وی، خودش را بدرقه کرد.»

ياشار قاجار می گويد پاسخ های محمود احمدی نژاد به اعتراض های دانشجويان توهين آميز بود.

وی می افزايد: «محمود احمدی نژاد در برابر سوالات و پرسش های دانشجويان، با به سخره گرفتن دانشجويان به آنان پاسخ داد و برخی از پاسخ های رييس جمهور به شدت توهين آميز بود.»

ياشار قاجار همچنين می گويد اعتراض دانشجويانی که هيچگونه فرصتی برای بيان پرسش های خود پيدا نکردند، کاملا طبيعی است و نمی توان واژه زشت را برای حرکت اعتراضی دانشجويان بکار برد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates