16.12.2006

صندوقهای مفقود شده

خُسن آقا: آنهایی که به این رژیم امید بسته‌اند بخوانند شاید سر عقل آمدند که بطور کلی چیزی بنام انتخابات در این رژیم مسخره است
پیک ایران : بر اساس اعلام قبلی قرار بود در هر سایت شمارش به وضعیت 60 صندوق رسیدگی کند، اما امروز مشخص شد تنها 55 صندوق به هر سایت شمارش آراء داده شد و مشخص نیست 5 صندوق دیگر کجاست.
از طرف دیگر از شب گذشته تعدادی از صندوق ها پس از پلمب شدن در اطاقی قرار گرفته و تنها با کشیک نیروهای انتظامی به حال خود رها شده و هنوز برای شمارش آنها اقدامی نشده است. مشخص نیست برای شمارش این صندوقها چه اقداماتی صورت گرفته است.
همچنین امروز مشخص شده صندوق حوزه خاوران تحویل سایت شمارش آراء نشده و مفقود می باشد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates