12.12.2006

تصاويری از تشنج و درگيری در سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه امير کبير – 1

پیک ایران:
تصاویر 1 تصاویر 2
ahmadi_amirkabir.jpg

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates