07.12.2006

گزارش تجمع 15 آذر در دانشگاه تهران

وبلاگ : گزارش تجمع 15 آذر در دانشگاه تهران
تذکر مهم: این وبلاگ به هیچ جریان و گروه و حزب و جبهه ی سیاسی وابستگی ندارد و صرفا یک وبلاگ مستقل خبری است. تمامی سایت های و وبلاگ ها خبری و سیاسی و اجتماعی و دیگرر سانه های نوشتاری صوتی و تصویری می توانند با ذکر منبع و ماخذ از مطالب این وبلاگ با رعایت موازین مرسوم خبری و روزنامه نگاری و وبلاگ نویسی استفاده کنند یا به این وبلاگ لینک بدهند.

تا ساعت ۳۰/۱۵:

دانشجویان توانستند سد ایجاد شد توسط نیرو های حراست در جلوی سر در دانشگاه تهران را بشکنند و در نهایت در پشت سردر اصلی دانشگاه تهران دست به تجمع بزدند. نیروی انتظامی و نیروی های سرکوبگر امنیتی به همراه یگان های ویژه ضد شورش جلوی سردر دانشگاه به ردیف ایستاده بودن و همچنین خیابان انقلاب و پیاده رو های مقابل دانشگاه را هم تحت نظر خود داشتند و حضور پررنگی داشتند با این وجود مردم به نشانه ی همبستگی با دانشجویان در مقابل دانشگاه در پیاده رو ها و خیابان انقلاب دست به تجمع زده بودند که گه گاه بین مردم و نیرو های نتظامی و لباس شخصی درگیری های پراکنده ای ایجاد شده است که از میزان دستگیر شد گان و مضروبان احتمالی اطلاعی در دست نیست. در ضمن نیرو های ویژه ای سوار بر موتور با انجام مانور در خیابان انقلا دست به رعب و وحشت در میان مردم دند!

داشجویان در زمان تجمع در پشت سردر اصلی دانشگاه تهران شعار هایی بر ضد نیرو یها سرکوبگر انتظامی و امنیتی سر دادند از جمله:

نیروی انتظامی خجالت خجالت

پلیس مزدور نمی خوایم حکومت زور نمی خوایم

بدین وسیه اعتراض خود را به حضور پر رنگ نیرو های سرکوبگر نشان دادند. بعد از دقایقی که دانشجویان در پشت سر در تجمع کرده و شعار های قبلی خود را دادند دوباره به سمت درب ۱۶ آذر که تجمع از انجا غاز شده ود رفتند و در بین راه لاوه بر شر های قبلی شعا

اتحاد مبارزه پیروزی

را سر دادند.

سپس با تجمع چند دقیقه ای در پشت درب ۱۶ آذر شعار وزیر بی کفایت استعفا استعفا را سر دادند و سپس به سمت میدان وسط دانشگاه تهران رفته و در آنجا آرام آرام قصد پایان دادن به تجمع خود را دارند.

بنا به اخبار رسیده نیرو های منیتی و انتظامی با قرار دادن اتوبوس های ویژه و خودرو های ویژه قصد دارند که پس از خروج دنشجویان دست به دستگیر گسترده آنان بزند. اکنون دانشجویان هچنان در دانشگاه به سر می برند و بیرون دانشگاه و خیابان های اطراف آن در محاصره نیروهای نتظامی و امنیتی قرار داد.

تا ساعت ۳۰/۱۴:

در ادامه سخنرانی ها چند تن دیگر از دانشجویان حول و حوش مسائل صنفی و سیاسی دانشگاه ها صحبت کردند از جمله سعید حبیبی از فعالین چپ دانشجویی در سخنانی ضمن اشاره به فضای کنونی استبداد حاکم بر جامعه و فضای نظامی خارجی بر این نکته تاکید کرد که اکنون باید در دو جبهه ی استبداد داخلی و امپریالیسم خارجی مبارزه کرد و هچنان که استبداد و خفقان داخلی را به چالش باید کشید باید جلوی خطر حمله نظامی خارجی و تحریم های اقتصادی که مردم عادی را تحت فشار مضاعف قرار می دهد مقاومت و مبارزه کرد.

در پایان گویا پیام ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی می خواست خوانده شود که با اعتراض شدید تمامی دانشجویان حاضر در تجمع روبرو شد و دانشجویان حاضر در تجمع با سر دادن شعار و اعتراض اجازه ندادند پیام دبیر کل نهضت آزادی خوانده شود و مشی سازشکارانه این تشکل را محکوم کردند.

بعد از پایان سخنرانی ها دانشجویان با در دست گرفتن پلاکارد هایی که شعار های شان بر آن نقش بسته بود با سر دادن شعار های خود خصوصا :

دانشجو دانشجو حمایت حمایت

دانشجو کارگر اتحاد اتحاد

آزادی مساوات تحریم انتخابات

دانشگاه پادگان نیست

فاشیستا حیا کند دانشگاهو رها کنید

مرگ بر دیکتاتور

به سمت سردر اصلی دانشگاه تهران حرکت کرده اند. اکنون داشجویان در حال حرکت به سمت سردر اصلی دانگاه تهران هستند و گویا حراست تمام تلاش خود را می کند که دانشجویان به سر در نرسند اما دانشجویان شدیدا مقاومت می کنند و قصد دارند به سردر برسند!

تا ساعت ۳۰/۱۳ :

سخنرانی ها ادامه دارد. علی رضا نیکو نسبتی از فعالین دفتر تحکیم که صبح امروز هنگام ورود به دانشگاه توسط نیرو های حراست مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود در سخنانی عملکرد نا مناسب وزارت علوم را نکوهش کرد و در مورد دانشجویان ستاره دار و فضای امنتی برای دانشجویان فعال سیاسی و صنفی صحبت کرد. پس از ایشان آقای تقی رحمانی از فعالین سیاسی در سخنانی به لزوم اتحاد بین تمامی دانشجویان و جنبش ها در مقابل استبداد حاضر سخنانی ایراد کردند. پس از ایشان نیز یکی از دانشجویان فعال کرد به نام سهراب کریمی بیانه دانشجویان کرد دانشگاه تهران را که در آن اشاره به فضای سرکوب شدید در کردستان شده بود و همچنین در مورد دانشجویان فعال کرد که از تحصیل مرحوم شده اند بود خواند و ضمن اعلام حمایت از خواست تمامی دانشجویان دانشگاه ها خواست های دانشجویان کرد را نیز بیان کرد.

پس از ایشان بهزاد باقری بیانیه ای را از طرف فعالین چپ دانشگاه های تهران خواند که در آن ضمن حمایت از خواست دانشجویان مبنی بر حق آزدی بیان و حق تشکل های مستقل دانشجویی به مسائل صنفی ـ سیاسی دانشگاه خصوصا تفکیک جنسیتی که ظلم به زنان دانشجو است اشاره شده بود. همچین در بخش دیگری از این بیانیه بر لزوم اتحاد استرتژیک بین جنبش های دانشجویی ـ کارگری و زنان صحبت شده بود . همچنین در این بیانه آمده بود که تمامی زندانیان سیاسی خصوصا ناصر زرافشان وکیل خانواده های قربانیان قتل ها زنجیره ای و منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگری تاکید شده بود. و در نهایت از مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه جنبش دانشجویی جنبش طبقه کارگر و جنبش زنان حمایت شده بود.

شعار هایی که در این زمان سر داده شد:

دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد

مرگ بر استداد

مرگ بر دیکتاتور

ستاره دانشجو مدال افتخار است

آزادی مساوات تحریم انتخابات

اسالنو زرافشان آزاد باید گردد

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

دانشجو کارگر اتحاد اتحاد

همچنین شعار هایی به زبان کردی از طرف دانشجویان کرد سر داده شد

پلاکارد هایی نیز با مضامین مختلف در میان انشجویان به چشم می خورد از جمله:

زر افشان ـ اسالنو آزاد باید گردد

۳ خودکشی ۲ مرگ ۱ قتل این است دانشگاه

آزادی بیان و تشکل مستقل

ما در راه مبارزه جز زنجیرهایمان چیزی برای از دست دادن نداریم

آزادی برابری

مردم نان می خواهند نه بمب

دیوار های استبداد فرو خواهد ریخت

یا سوسیالیسم یا بربریت

رهایی جامعه رهایی نان است

تشکل کارگری ایجاد باید گرد

از مبارزات کارگران سندیکا شرکت واحد حمایت می کنیم

ستاره ها را به آسمان باز گردانید نه کارنامه دانشجویان

همچنین شعار هایی به زبان کردی در روی پلاکارد ها به چشم می خورد از جمله:

کردستان گورستان فاشیستان!

این تجمع تا کنون ادامه دارد و داشجویان فعال مشغول بخش بیانیه دانشگاه پادگان نیست در میان دانشجویان هستند.

تا ساعت ۱۳:

دانشجویان پس از آن که موفق شدند به کمک دیگر دانشجویانی که در بیرون دانشگاه قرار داشتند درب ۱۶ آذر را بشکنند با راهپیمایی به سمت سر در دانشکده فنی دانشگاه تهران رفتند . جمعت این دانشجویان بالغ بر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر تخمین زده می شوند این دانشجویان در حین اهپیمایی خود و تجمع در دانشکده فنی شعار های زیر را سر می دادند:

ـ دانشجوی می میرد ذلت نمی پذیرد

ـ وزیر بی کفایت استعفا استعفا

ـ آزادی مساوات تحریم انتخابات

ـ مرگ بر دیکتاتور

ـ زندانی سیاسی آزاد باید گردد

هم اکنون دانشجویان در مقابل سر در اصلی دانشکده فنی تجمع کرده اند و هر لحظه بر تعداد آنان افزوده می شود و چند تن از فعالین دانشجویی از جمله نیکونسبتی از اعضای دفتر تحکیم وحدت مشغول سخنرانی بر دانشجویان هستند و دانشجویان هم هر از چند گاهی شعار هایی سر می دهند.

خبر فوری تا ساعت ۳۰/۱۲:

طبق آخرین خبر رسیده در ساعت ۱۲ دانشجویان تجمع خود را جلوی سر در اصلی دانشکده فنی آغاز کرده و به سمت درب ۱۶ آذر رفتند و آن جا بعد از دقایقی که با نیرو های حراست و انتظامی درگیر شدند با سر دادن شعار های : حراست درو وا کن درو وا کن درو واکن آزادی مساوات تحریم انتخابات درو بشکن درو بشکن با کمک دیگر دانشجویانی که در پشت درب اصلی خیابان ۱۶ آذر ایستاده بودند بالاخره در ساعت حدود ۳۰/۱۲ موفق شدند که درب ۱۶ آذر را بشکنند و حدود ۵۰۰نفر از دانشجویان و افرادی که پشت درب بودند موفق به ورود به دانشگاه شدند و در این لحظه شعار :

دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد توسط این جمعیت حدود هزار نفره سر داده شد

تا ساعت ۳۰/۹ دقیقه صبح روز ۱۵ آذر:

بنا به گزارشات رسیده از روز گذشته کارت های دانشجویی دانشجویان دانشگاه تهران به وسیله ی نیرو های حراست چک می شد و به دانشجویان دیگر دانشگاه های اجازه ورود داده نمی شد. این امر امروز تشدید شده است به طوری که بنا به اخبار رسیده تا ساعت ۳۰/۹ .کارت ها تمام دانشجویان به وسیله ی نیرو های حراست چک می شده است و بین عکس و چهره ی دانشجویان تطابق داده می شده است.

تا ساعت ۳۰/۱۰ صبح روز ۱۵ آذر:

از ساعت حدود ۴۵/۹ درب های دانشگاه تهران واقع دد خیابان ۱۶ آذر به حالت نیمه بسته در

آمده اند و عبور و مرور دانشجویان دانشگاه تهران به سختی صورت می گیرد. علاوه بر نیرو های حراست در جلوی هر کدام از درب های دانشگاه تهران ۲ تن از نیرو های انظامی و و چند تن از نیرو های امنیتی با لباس شخصی حضور دارند. د حدود ساعت ۱۰ نیز درب اصلی دانشگاه تهران به طور کامل بست شد و از آن هیچ عبور و مروی صورت نمی گیرد. آرام آرام در خیابان های اطراف نیرو های ضد شورش و امنیتی مستقر می شوند.

تا ساعت ۱۱ صبح روز ۱۵ آذر:

هر لحظه بر حضور نیرو های انتظامی در اطراف دانشگاه تهران افزوده می شود. پیاده رو ی طرف درب اصلی دانشگاه تهران به طور کامل در اختیار نیرو های ضد شورش قرار دارد. درب اصلی دانشگاه معروف به درب ۵۰ تومانی نیز در اختیار آنان است و آن را بسته اند. در خیابان ۱۶ آذر نیروی های انتظامی و ضد شورش درب ها آن را در کنترل خود گرفته اند و رفت و آمد در آن به سختی صورت می گیرد.

همچنین بنا به اخباری که رسیده است مراکز نیرو های انتظامی و امنیتی در خیابان های فخر رازی و ۱۲ فروردین مملو از نیرو های ضد شورش یگان ویژه می باشد که در حالت آماده باش به سر می برند.

در ضمن تقاطع خیابان وصال شیرازی و انقلاب تبدیل به محل تجمع موتوسواران نیروی انتظامی شده است که با لباس های مخصوصی بر موتور های خود حالت آماده باش سوار هستند.

تا ساعت ۳۰/۱۱ صبح روز ۱۵ آذر:

عارغم تمامی تدابیر شدید امنیت و انتظامی دانشجویانی که موفق به ورود به دانشگاه تهران شده اند مصمم هستند که برنامه خود را برگزار کنند. آنان آخرین هماهنگی ها را انجام داده اند و پلاکارد ها و شعار های خود را آماده کرده اند و هم اکنون از تمامی دانشکده های دانشگاه تهران به سمت دانشکده فنی در حال حرکت هستند.

گویا نیرو های امنیتی و حراستی که در درون دانشگاه تهان به سر می برند با برخورد های موردی سعی در ایجاد تنش دارند اما به خاطر حضور زیاد دانشجویان تاکنون نتوانسته اند برخورد جدی انجام دهند.

پیام دکتر ناصر زرافشان وکیل قهرمان دربند به تجمع دانشجویان

دوستان ورفقای دانشجو

درود گرم مرا بپذیرید .یاد شهدای دانشجوئی شانزده آذر در شرایطی گرامی می داریم که دیو استبداد و ارتجاع که تمام قد خود را در برابر جامعه و نیازهای رشد و پیشرفت آن قرار داده وان را سد کرده است ، حتی از یادآوری نام و خاطره آن شهدای سربلند هم وحشت دارد و جلوگیری می کند. اما دقیقا در همین شرایط زنده نگه داشتن یاد و خاطره، آرمان خواهی و مبارزات شهدای دانشجو ضرورت موکد تر از همیشه است ، زیرا اکنون ، هم ارتجاع حاکم داخلی وهم فرهنگ امپریالیستی که فعلا برفضای بین المللی تسلط یافته و می کوشند هریک با ارائه بدل های توخالی ، تفکر و عمل انقلابی نسل های گذشته جنبش های دانشجوئی را لوث و تحقیر نمایند . و با زدودن حافظه تاریخی جامعه و قطع ارتباط آن با گذشته ، میراث مبارزاتی جنبش دانشجوئی را از ذهن کنونی پاک کرده و آنرا رهسپاردنیای فراموشی نمایند. از این رو زنده نگه داشتن یاد و خاطره آرمان خواهی و مبارزه انقلابی شهدای دانشجوئی از هر زمان دیگر ضرورت دارد.
اگر آن چه اکنون جریان دارد، روند طبیعی و ناگزیر آن چیزی باشد که باید در ایران طی شود ، با همه دشواریها یش ما نباید از آن نا خرسند باشیم . اتفاقا استراتژی موثر و ناگزیر مبارزه را فقط در همین شرایط و بر چنین بستری می توان پیدا کرد. این شرایط به توهماتی که طی یکی دو دهه اخیر تبلیغ کرده اندو ثمری جز خواب کردن جنبش دانشجوئی و غافل ساختن آن از هدفهای واقعی و راه های رسیدن به آنها نداشته است ، پایان خواهد داد. و جنبش دانشجوئی را خالص تر و هوشیار تر خواهد ساخت.
با شما یک سینه سخن دارم اما درشرایط حاضر که ممنوع الملاقات و حتی ازدیدار خانواده خود محروم هستم امکان ارتباط با شما و در میان گذاردن همه آنچه را که می خواهم بگویم برایم وجود ندارد. از دور دست یکایک شما را می فشارم و در مبارزه ای نجیبانه و مردم دوستانه یِ شما در هر شرایطی در کنار تان هستم .
دکتر ناصر زرافشان
زندان اوین 15/9/85

گزارشات دیگر:

گزارش سایت گویا به نقل از ادوار نیوز و خبرنامه امیر کبیر

گزارش کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

گزارش رادیو آلمان در گفتگو با مرتضی اصلاح چی از فعالین چپ دانشگاه

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates