06.12.2006

مراسم ١٦ آذر در دانشگاه تهران

صدای آلمان:

تجمع دانشجويان در مقابل دانشكده فنی دانشگاه تهران

مراسم بزرگداشت شانزدهم آذر، روز دانشجو در تهران ساعت ۱۲ ظهر امروز با سرودهاى اى ايران و يار دبستانى و سرودى كردى شروع شد. ممانعت نيروى انتظامى و حراست از ورود علاقمندان به شركت در اين مراسم، باعث شد تا جمعيت، در ضلع غربى را بشكند و داخل دانشگاه تهران شود.

على نيكو نسبتى: حراست مانع ورود ديگران مى شد. خود من با وجوديكه قانونى وارد شدم، مورد ضرب شتم قرار گرفتم. دانشجويان مجبور شدند وقتى جلويشان را براى ورود قانونى مى‌گيرند، در را بشكنند. الان اطراف دانشگاه پليس و لباس شخصى فراوان وجود دارد و جمعيت تا مى‌توانسته آمده تو اما دوباره درها را بسته اند و بقيه نمى توانند داخل شوند.

مرتضى اصلاحچى: اول حدود ششصد هفتصد نفر از ليسانسيه‌هاى دانشگاه تهران مقابل دانشكده فنى تجمع را شروع كردند و چون حراست دانشگاه با همكارى نيروى انتظامى مانع ورود ديگران مى‌شد و نزديك به ۵۰۰ نفر پشت در مانده بودند، دانشجويان حاضر با شكستن در دانشگاه كمك كردند تا آنها كه پشت در مانده‌اند بتوانند وارد شوند. الان حدود دو سه هزار نفر مقابل دانشكده فنى تجمع كرده‌اند و تريبون آزاد تشكيل شده است. اول آقاى نيكو نسبتى صحبت كرد و در حال حاضر هم تقى رحمانى سرگرم سخنرانى است.

فريد هاشمى: وقتى ساعت ۱۲ و نيم درها بسته شد، آنها كه پشت در مانده بودند در خيابان ۱۶ آذر تجمع كردند و يكسرى كه گرايش هاى چپ داشتند موفق شدند ديگران را با شكستن در وارد كنندگ البته ما موافق اين كار نبوديم و سعى ميكرديم حركت غيرخشونت آميز و مدنى باشد.

برخى شعارها به اين قرار بودند :

– وزير بى‌كفايت استعفا استعفا
– مرگ بر استبداد
– دانشجو، كارگر، اتحاد اتحاد
– زندانى سياسى آزاد بايد گردد

مرتضى اصلاحچى: با وجود احضار و تهديد بسيارى از برگزاركنندگان و كساني كه فراخوان به اين مراسم داده بودند، با وجود فشار وزارت اطلاعات و نيروى انتظامى، الان حدود سه هزار نفر اينجا هستند و اين نشان ميدهد كه با وجود سركوب هاى يكسال اخير دانشجويان در دانشگاه حاضر هستند. الزاما اين همه دانشجويى كه اينجا هستند، فعاليت سياسى نمى كنند و اين نشان مى دهد كه موضوع تنها به نخبه ها و دانشجويان خاص بر نمى گردد.

پارچه نوشته‌ها در اطراف دانشكده فنى :

– تبعيض جنسيتى ملغى بايد گردد
– زرافشان، اسانلو آزاد بايد گردند
– آزادى، برابرى
– سوسياليسم يا بربريت؟
– مردم نان مى خواهند نه بمب
– هرگونه دخالت خارجى در سرنوشت مردم ايران محكوم است
– سه خودكشى، دو قتل و يك مرگ اين است دانشگاه
– دانشگاه پادگان نيست

برنامه ريزان اين مراسم، دليل برگزارى آن در پانزدهم آذر را تعطيلى روز پنجشنبه دانشگاه ها و نداشتن مكان ديگرى براى تجمع به غير از محيط دانشگاه عنوان كرده‌اند. عكس‌هاى سه شهيد راه آزادى، قندچى، شريعت رضوى و بزرگ نيا در محل تجمع به چشم مى‌خورد و سخنرانى‌ها با پاسداشت آرمان هاى اين سه آغاز شد.

سخنرانان على نيكو نسبتى، سعيد حبيبى از دفتر تحكيم وحدت، نسرين كلگار از كميسيون زنان تحكيم وحدت، مهدى امين زاده از ادوار تحكيم و تقى رحمانى از سوى نيروهاى ملى مذهبى بودند. پيام دكتر ابراهيم يزدى و دكتر ناصر زرافشان از زندان اوين نيز خوانده شد. قطعنامه اين مراسم كه ساعت ۲ و نيم بعد از ظهر پايان يافت، فردا در اختيار رسانه ها قرار ميگيرد. فريد هاشمى لغو گزينش دانشجويان، استعفاى وزير علوم و انتخابي شدن روساى دانشگاهها را از نكات اين قطعنامه بر شمرد.

مهيندخت مصباح

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates