19.09.2006

رئیس بانک جهانی طرح محدود کردن اعطای وام به کشورهایی با رژیم های مستبد را ارائه داد

رادیوفردا:
وزیران اقتصاد جهان که در سنگاپور بسر می برند از برنامه راهبردی پال ولفویتس رئیس بانک جهانی در مبارزه با فساد در سطح جهانی پشتیبانی کردند وخواهان شتاب بخشیدن به روند جهانی مبارزه با فساد شدند. رئیس بانک جهانی می گوید نباید به کشورهایی وام داد که رهبران آنها بجای آنکه پول را صرف توسعه کشور کنند به جیب می زنند و تنها با وام بر دوش ملت ها می ماند و جهان بار دیگر با بحران بدهی ها روبرو خواهد شد بحرانی که با بخشودن بخش بزرگ آن کم کم دارد حل می شود. شماری از وزیران اقتصادی کشورهای بزرگ وام دهندگان را مقصر قلمداد می کنند و می گویند اینها بدون توجه به توان مالی کشورها وام های کلان به آنها می دهند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates