15.06.2006

پناهجویان کرد ایرانی در مرز عراق و اردن مورد ضرب و شتم نیروهای اردنی قرار گرفتند

رادیوفردا:
یک گروه 193 نفری ازپناهجویان کرد ایرانی در مرز عراق و اردن که از ده روز پیش بمنظور رسیدگی به درخواست پناهندگی و انتقال به کشور سوم تحصن کرده اند مورد ضرب و شتم پلیس مرزی اردن قرار گرفتند. آبات عزیزی یکی از این متحصنان در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: نیروهای اردنی مجهز به باتون پناهندگان را محاصره کردند و اعلام کردند که باید تحصن را خاتمه دهند و به داخل کمپ برگردند. اما پناهندگان به ادامه تحصن اصرار کردند. این نیروهای انتظامی که شمارشان به پنجاه تن می رسید به جان پناهندگان افتادند و نزدیک به 10 تن از پناهحویان مجروح شدند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates