05.06.2006

همسر يک ملوان آمريکايی در ارتباط با کشتار حديثه:سربازان مست بوده و مواد مخدر مصرف کرده بودند

روشنگری: جوليان برگر گزارشگر گاردين از واشينگتن خبر داده است همسر يکی از نظاميان آمريکايی در مصاحبه ای گفت ملوان های مربوط به ماجرای کشتار حديثه ،الکل و مواد مخدر مصرف کرده بودند. مصاحبه همسر اين ملوان در نشريه آمريکايی نيوزويک چاپ شده است و در آن آمده سربازان بعد از سه دور گشت خانه به خانه در فلوجه و حديثه کاملا تحت فشار عصبی و استرس شديد بودند. همسر ملوان مزبور گفته است بعد از خروج از فلوجه گروه بطور کامل ديسيپلين نظامی را از دست داده بود.
در گزارش نيوزويک آمده است به سربازان اجازه برخورد خشن داده شده بود. يکی از فرماندهان به ملوانان گفته بود اگر يک عراقی را ديديد که يک تلفن همراه دارد يک گلوله در مغز لعنتی اش بکاريد.
آنچه به قتل عام حديثه مشهور شده در 19 نوامبر 2005 در روستايی در اطراف شهر الانبار در شمال بغداد روی داد. گفته ميشود در اين روز يک گروه از ملوانان باتليون سه در انتقام از قتل يکی افسرآمريکايی زير شليک يک راکت کنار جاده، 24 شهروند غيرنظامی و بی سلاح عراقی را در دو خانه به گلوله بستند و کشتند. از اين 24 نفر 11 تن زن و کودک بودند. در اين حادثه يک کودک خود را به مردن زد و نجات يافت که مشاهدات خود را برای خبرنگاران شرح داده است. حادثه شاهدان عينی ديگرداشت. شکايت يک شهردار محلی به جايی نرسيد. امارئيس باتليون از کار برکنار شد.
هفته گذشته بی بی سی اعلام کرد يک فيلم ويديويی از جريان قتل عام به دست آورده است. آمريکا روز گذشته سربازان را بی گناه اعلام کرد ولی دولت عراق گفت تحقيقات مستقل خود را ارائه خواهد داد.

15 خرداد 1385 04:53

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates