30.05.2003

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اروميه :

بترسيداز روزي كه مردم ايران، آزادي و عدالت و آسايش را از غير خود طلب كنند.

جنبش نوگرايي ملت ايران، ديريست به افسوني سخت مبتلاست. افسوني كه چون مي وزد، خيزشهاي عظيمي چون دوم خرداد، سي ام تير و … را نيز پوچ و بي اثر مي نمايد. افسوني كه با لم دادگان بر كرسي هاي قدرت سالهاست همراه است و به اقتضاي طبيعتش ريشه و روح مردمان اين ديار را چون سنگ، منجمد و منعقد كرده است و بر آيينه تاريخشان جز كدورت نمي افزايد. آري، تيرگي تا حدي كه ” نگه جز پيش پا را ديد نتواند” . در اين بازار مكاره كه قلم شكستنها حكم خداوندي مي شود و زبان بريدن ها و به زندان افكندن ها، سنت لايتغير الهي!!! تا شايد حكومت ملوكانه پا بر جا بماند و هواي تازه، مشام امت به استعمار رفته را ننوازد.
مخالفان آگاهي و شعور، سر مستان شراب ثروت و قدرت، فرزنداني ديگر از اين ملت را كه هر كدامشان صفحه اي پر افتخار از تاريخ كشور را در مبارزه با ظلم و بي عدالتي رقم زده اند، به جرم براندازي بر مي اندازند. دشمنان ديرينه دموكراسي، در انتقام گيري از مردان عدالت و آزادي، سحابي، گنجي، باقي، اشكوري، شمس الواعظين، آغاجري، افشاري و …. در محكمه اي كه يك سوي آن قوه قضائيه با رداي شوم بي عدالتي و در سويي ديگر فعالان ملي مذهبي با انواع افتراها و اتهامات قرار گرفته اند، به مسلخ مي كشانند. صداي پاي قدرتهاي خارجي را در مرزها نمي شنوند، چرا كه در اثر چنبره قدرت مطلقه دچار فساد شخصيتي شده اند و رفتاري فاشيستي و خوره وار را برابر خواسته هاي مردم در پيش گرفته اند و به راستي كه فقط تنفر كاشته اند و جز ميوه تنفر را درو نخواهند كرد.
در حالي كه در چپ و راستمان با انواع تهديدات خارجي مواجهيم، استراتژي ماندن به هر قيمت را پيش گرفته اند. غافل از اين كه اجحاف و بي عدالتي، در ملت ايران، قهرا اميد به قدرت خارجي را شكوفا مي كند و نمي تر سند از روزي كه مردم ايران، آزادي و عدالت و آسايش را از غير خود طلب كنند. و خير خواهانه مي گوييم كه نه آزادي را فداي استقلال كشور كنيد و نه استقلال كشور را فداي آزادي كنيد.
آقاي خاتمي!! اين بار با شما سخن مي گوييم. شماييكه برآمده از شعور و آگاهي و رفتار مدني ملتي هستيد كه با دعاي خير و شادي و اميد، بدرقه كاخ قدرت شديد، تا در آنجا مانند ديگران نباشيد.
شما پيشگام شديد تا چهره اي درخشان و مترقي از درون چهره خشك و متحجرانه ديني كه شيخ نشينان تسبيح به دست به نمايش گذارده بودند، به ملت نشان بدهيد. زماني نه چندان دور مردم و جامعه اعتقاد داشتند كه سيمايي زيبا از دين وجود دارد، اما بد اجرا مي شود و شعار مردم سالاري شما اعتماد جامعه را بر اين باور آفريد.
ولي افسوس ! كه اكنون باور جامعه بر اين است كه افكار نو و منعطف در چهار چوب دين نمي گنجد و حكومت ديني سيمايي بهتر از آنچه اجرا شد ندارد و مادامي كه دين ابزار حكومت باشد، اصلاحات خوابي بيش نيست. در عين حال مي گوييم كه جنبش اصلاحات دموكراتيك در ايران نمرده است و بايد با قدرت به راه خود ادامه دهد. اصلاحات از بالا و در ساخت قدرت به بن بست رسيده، گر چه اعتقادمان بر اين است كه از ابتدا هم نبايد بر ساخت قدرت تحميل مي شد.
جنبش اصلاحات در بدنه اجتماعي مي تواند راه خود را با تلاش و هم قسم شدن تمام افراد، گروه ها، روشنفكران و فعالان سياسي- اجتماعي داخلي و خارجي در شكل گيري جبهه فراگير دموكراسي خواهي بعنوان يگانه راه نزديك سازي ديدگاهها در حوزه عمومي جامعه در جهت تضعيف اقتدار گرايان و جلو گيري از استيلاي بيگانه ادامه دهد.
ملت ايران از اين پس منتظر پيام حركت نمي ماند و با تكيه بر پروردگار، پيماني و قسمي دوباره براي برقراري آزادي، عدالت و حفظ استقلال كشور مي بندند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates