17.05.2006

جبهه ملی ایران: گستاخی امیر قطر را نکوهش کنیم یا بی علاقگی رییس جمهور را؟

منبع: میل دریافتی
رفتار ناشایست و غیردیپلوماتیک امیر قطر در کشور میزبان، در دیدارش با رییس جمهوری اسلامی، با چسباندن واژه “عربی” به نام تاریخی و رسمی خلیج فارس، و سپس به استهزاء گرفتن اعتراض ملایم رییس جمهوراسلامی با یک پاسخ دندان شکن، نشان آنست که ایران در زیر سایه جمهوری اسلامی آنقدر خفیف و حقیر شده، که حتا کشورهای کوچکی که هزاران سال زیر سایه امنیت و مهربانی ایران به سر برده اند، اینگونه آن را تحقیر می کنند.

نام جاویدان خلیج فارس، بیش از دوهزار و پانصد سال است در تاریخ ثبت شده و ما نگران شیطنت برخی دشمنان دوست نمای خود که به اتکای قدرت نظامی بیگانه با ما سر ناسازگاری دارند نداریم، ولی از آقاید احمدی نژاد جمهور کشور شگفت زده شدیم که چگونه اینگونه بی تفاوت از این گفتار غیردیپلوماتیک و تحقیرآمیز یک همسایه دوست نما می گذرد.

جبهه ملی ایران انتظاری بیش از این از این امیران و شیخان عرب که قدرت را در همسایگی ایران، علیرغم اراده ملت خود، قبضه کرده ومردم ستمدیده ومحروم خود را فدای منافع قبیلگی وخانوادگی خود کرده اند ندارد، ولی بحاکمیت جمهوری اسلامی هشدار میدهد که بی علاقگی، بی تفاوتی و سکوت و ناتوانی آنها نسبت به دفاع از تاریخ و فرهنگ بزرگ و پرافتخار ایران را ملت ایران هرگز فراموش نخوهد کرد.

جبهه ملی ایران
15 اردیبهشت 1385

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates