05.04.2006

بازتاب رزمایش نظامی جمهوری اسلامی در خلیج فارس، در روزنامه های آلمانی زبان

رادیو فردا: رزمایش جمهوری اسلامی در خلیج فارس و برنامه اتمی ایران مورد تجزیه و تحلیل مطبوعات آلمانی قرار گرفت. رزونامه راینیشه پست چاپ دوسلدورف درباره رزمایش جمهوری اسلامی در خلیج فارس نوشت: ایران با نمایش توان نظامی خود، می خواهد به آمریکا نشان دهد به هر حمله ای پاسخ خواهد داد. در این میان همسایگان ایران نیز به سوی افزایش قدرت نظامی خود در حرکت هستند. روزنامه هامبورگر آبندلات هم نوشت: فشار فزاینده جامعه جهانی در چشمپوشی ایران از برنامه غنی سازی اروانیوم، آن کشور را به سوی افزایش توان نظامی خود سوق داده است. روزنامه تاگس سایتونگ هم به انتقاد برخی از تشکل های سیاسی ایران از سیاست اتمی این کشور پرداخته و نوشت: حزب مشارکت اسلامی در بیانیه ای به خطرهایی که ایران را تهدید می کند اشاره کرده و نوشت: سیاست کنونی اتمی یک جبهه بندی جهانی علیه ایران دست و پا کرده و ادامه این سیاست نه تنها می تواند ایران را از حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی محروم کند، بلکه می تواند تمامیت ارزی و یکپارچگی ایران را نیز به مخاطره اندازد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates