22.04.2003

نامه جمعي از وبلاگ‌نويسان و کاربران اينترنت به خاتمی

جناب آقای خاتمی، رياست محترم جمهوری
با سلام و احترام

جوانان ايرانی كه در جامعه خود از بسياری از آزادی‌های اساسی و حقوق پايه‌ای بی‌بهره‌اند، رفته‌رفته از همين اندك امكانات موجود هم محروم می‌شوند. گويا عزمی در كار است كه به‌رغم شرايط بحرانی منطقه، حصار كنترل و ممانعت را به حوزه‌های خصوصی و نيمه خصوصی افراد هم تسری دهد و از حق مسلم دسترسی شهروندان به جهان آزاد اطلاعات جلوگيری كند. در اين ميان حرفهايی هست كه بايد گفته شود پيش از آنكه دير شود، و شما تنها مخاطب رسمی هستيد كه شايد هنوز بتوان با او سخن گفت.
چند روز پيش، سينا مطلبی نويسنده وبلاگ «وبگرد» بازداشت شد. پيش از اين هم خبرهای نگران‌كننده‌ای در رابطه با كنترل و اعمال محدوديت در دسترسی كاربران به اينترنت به گوش می‌رسيد. وبلاگ‌نويسان شديدا نگران برخوردهای نسنجيده و بی‌ضابطه با مسائل اين حوزه هستند، و شما را، به عنوان مجری قانون اساسی و آخرين اميد داخلی، مسئول تأمين آزادی‌ها و رفع محدوديت‌ها می‌دانند.

آقای خاتمی!
اين حق نسل نو است كه نخواهد محدود باشد. اين حق هر فرد امروزين است كه افكار جزمی ديروز را نپذيرد و به رفتارهای گرد و خاك گرفته تمكين نكند. اين حق ماست كه نخواهيم سليقه و نگرش برخی نهادهای غيرانتخابی محدودمان كند. ما نمی‌خواهيم كسانی كه با خواسته‌ها و انديشه‌های جوانان امروز بيگانه‌اند، برای ما تصميم بگيرند.
آيا اين مايه تأسف نيست كه در حالی كه كشورهای ديگر بر سر ميزان بهره شهروندان از جهان ارتباطات رقابت می‌كنند، در كشور ما بايد جوانان بر سر بديهی‌ترين حقوق خود با نهادهای غيرمسئول چانه‌زنی كنند؟ جوانان تا كی بايد آزادی‌های خود را از دست بدهند، و تا كجا بايد تاوان جزميت‌های گذشته را بپردازند؟ كجاست عقلانيتی كه باعث شود، دست‌كم در شرايط پرآشوب منطقه‌ای و وضعيت ناآرام سياسی، اشتباهات قبلی تكرار نشود؟
آقای رئيس جمهور!
كم‌كاری‌های دولت شما و دشواری‌های ارتباط با دنيای بيرون برای ما كافی است، و ديگر نمی‌توانيم اعمال محدوديت در صفحات شخصی خود را هم بپذيريم. ما می‌خواهيم به دنيای آزاد اطلاعات و ارتباطات متصل باشيم و از مزايای آن بهره ببريم، بدون اينكه سليقه كسی بخواهد از ما جلوگيری كند يا يك ايدئولوژی بخواهد بر ما نظارت كند. ما معتقد به آزادی بيان و قلم هستيم، و از اين حق خود در فضای مجازی نخواهيم گذشت.
در حالی كه دولت و سازمان‌های رسمی در سالهای گذشته با وجود امكانات گسترده نتوانسته‌اند زمينه حضور شايسته فرهنگ ايرانی را در چرخه گسترده فرهنگ جهانی فراهم كنند، وبلاگ‌نويسان ايرانی در همين اندك مدت فعاليت خود، در عين مشكلات بسيار و امكانات كم، توانسته‌اند به حضور ايرانيان و فرهنگ ايرانی در فضای مجازی رنگی تازه و حال و هوايی ديگر ببخشند. ما انتظار داريم سازمان‌های مسئول، چنين حضور شايسته‌ای را به رسميت بشناسند و مورد قدردانی قرار دهند. اما برعكس، می‌شنويم كه يكی از بهترين وبلاگ‌نويسان، مجبور به ارائه يك نسخه از تمام مطالب خود می‌شود تا موارد اتهامی و بهانه بازداشت او فراهم گردد!

آقای خاتمی!
سينا دوست ماست، و قبل از آن يك شهروند جامعه جهانی است. آزادی در عرضه و استفاده از اطلاعات نيز حقی پذيرفته شده و جهانی است. او و هيچكس ديگری نبايد به بهانه افكار و نوشته‌های خود بازداشت يا بازجويی شود. هرگونه بررسی احتمالی محتوای وبلاگ‌ها، بايد توسط افراد آشنا و پاسخگو و برمبنای قوانين و ضوابط دموكراتيك باشد، و دستمايه سلب آزادی‌ها و بسط موانع قرار نگيرد.
ما نويسندگان وبلاگ‌های فارسی و كاربران ايرانی اينترنت ضمن محكوم كردن بازداشت سينا مطلبی نويسنده وبلاگ «وبگرد»، خواستار آزادی سريع او هستيم، و از شما به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی می‌خواهيم طبق سوگندی كه خورده‌ايد از آزادی‌های جوانان ايرانی، خصوصا كاربران اينترنت، حمايت كنيد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates