22.04.2003

بيانيه شديد الحن انجمن اسلامي اميركبير در رابطه با بازداشت زيد آبادي

انجمن اسلامي اميركبير در رابطه با بازداشت و حكم محروميت احمد زيدآبادي از حقوق اجتماعي بيانيه اي صادر كرد .
در بخشي از اين بيانيه آمده است :
امروز افسوس مي خوريم نه بر زيدآبادي و نه بر افشاري كه بر نظامي و حكومتگراني كه چون كبك سر در برف كرده اند و سرنوشت همسايگانشان را ناديده انگاشته اند.
افسوس مي خوريم بر آنهايي كه چند صباحي باقي ماندن خويش را بر قدرت چنان بي باكانه و قلدرمآبانه طي مي كنند تا سرنوشتشان را با سرنوشت ديگر ديكتاتور هاي جهان پيوند زنند .
در بخشي ديگري از اين بيانيه آمده است :به حاكمان هشدار ميدهيم كه اگر زندان وبازداشت وشكنجه مخالفان و منتقدان كارساز و مايه بقاي حكومت بود ،صدام وحزب بعث سالها ميبايست بر مسند قدرت مي ماند.
اين بيانيه مي افزايد : براي آنهايي كه امروز حقوق انسان ها را در يدالهي خويش مي دانند و بر مسند قضا حكم بر محروميت انسانها از بديهي ترين حقوقشان مي زنند ، دعا مي كنيم كه پيش از آنكه خويش در ورطه اي كه حزب بعث و انديشه هاي طالباني فروافتاد ، گرفتار آيند ، از سرنوشت خويش آگاه شده و دست از شكنجه ها ، بازداشت ها ، اعدامهاي خويش با نام خدمت رساني به ملت بكشند .

و به آنان پيشنهاد مي كنيم امروز كه نه مقبوليت مردمي و نه پايگاه قدرت مستحكمي دارند، از سرنوشت قريب الوقوعشان به خود آيند و با آزادي تمامي زندانيان سياسي و سپردن حكومت به دست متوليان واقعي آن (مردم)، خود را از پيوستن به جرگه اسلاف سياه تاريخ نجات دهند.
كه ديگر در هيچ جايي از دنيا ديكتاتور و ديكتاتوري پذيرفته نيست.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates