20.03.2006

فرانسه: اتحاد کارگران و دانشجويان برای مقابله با تهاجم دولت

روشنگری:
نشريه آبزرور روز بعداز تظاهرات روز شنبه نوشت فرانسه يک بار ديگر عضله انقلابی خود را، در چارچوب سنت جمهوريت، به نمايش گذاشت و ديشب به نظر ميرسيد مردم به پيروزی نزديک شده اند

http://www.roshangari.net/
روشنگری. روز شنبه فرانسه شاهد اتحاد کارگران و دانشجويان در مقابله با موج تهاجم نومحافظه کاری بود که بعد از بيش دو دهه تاخت و تاز عواقب خود را به نمايش گذاشته است. نشريه آبزرور روز بعداز تظاهرات روز شنبه نوشت فرانسه يک بار ديگر عضله انقلابی خود را، در چارچوب سنت جمهوريت، به نمايش گذاشت و ديشب به نظر ميرسيد مردم به پيروزی نزديک شده اند. همين نشريه تعداد تظاهر کنندگان را بر اساس يک تخمين يک ميليون و نيم ذکر کرد. اين آخرين تظاهرات از رشته تظاهرات هفته های اخير بود. در تظاهرات 16 مارس نيم ميليون نفر و در تظاهرات 7 مارس 250000 نفر در اعتراض به دولت شرکت کرده بودند.

دور اخير تظاهرات و اعتراضات دانشجويان و کارگران که با تهاجم پليس به دانشگاه سوربن در روز سه شنبه هفته گذشته، سر و کله اش در رسانه های بزرگ بين المللی بطور جدی پيدا شد و از دو هفته پيش آغاز شده است، در مقابله با قانون کاری است که دولت فرانسه می خواست با شتاب در 8 مارس به اجرا بگذارد. بر اساس اين قانون که Contrat de première embauche ياCPE[ قرارداد نخستين کار] خوانده می شود، کارفرمايان حق دارند بدون ارائه هر دليلی جوانان زير 26 سال را در دو سال اول کار خود اخراج کنند. دولت فرانسه ادعا می کند می خواهد به کمک اين قانون با بيکاری جوانان مبارزه کند. اين بدان معناست که دولت از جوانان ميخواهد بپذيرند قانون از حقوق آن ها در مقابل کارفرمايان حمايت نکند و به شرايط بردگی کار تن در دهند تا امکان کاريابی بين جوانان بيشتر شود.

در حقيقت سياستی که دولت فرانسه تعقيب می کند به تبعيت از قوانين محافظه کاران نوين در پی آن است که با قرار دادن جوانان در مقابل مسن تر ها، کارگران مهاجر تبار در مقابل کارگران بومی و بويژه در دوره کنونی کارارزان مهاجران اروپای شرقی در مقابل کارگران سازمان يافته بومي، قوانين حفاظتی کار را بشکند، دستمزدها را کاهش دهد و کارموقت و فاقد تضمين های اجتماعی با دوره های متعدد بيکاری را رايج نمايد. دولت و کارفرمايان ادعا می کنند با ” منعطف کردن ” بازار کار قصد دارند اقتصاد ملی فرانسه را در اروپا تقويت کنند. طبق مدل ايده آل محافظه کاری تمام اروپا نيز بايد با “منعطف کردن بازار کار” يعنی با پائين آوردن دستمزد کارگران و بدترکردن شرايط کار قادر به رقابت با آمريکا بشود و آمريکا بايد با ارزان کردن کار، قادر به رقابت با چين بشود و سرانجام در اين منطق ” جامعه جهانی ” بايد يک پارچه و متحد بکوشد آن قدر بر سر نيروی کار در همه کشورها بکوبد و با هم در ضربه زدن به زحمتکشان رقابت کنند تا نيروی کار در کشورهای پيشرفته به فلاکت وضع کارگر چينی و فليپينی و ايرانی دچار شود و شرايط آسان برای رقابت سرمايه ها در بازار جهانی فراهم گردد.

اما کارگران و جوانان فرانسه در هفته گذشته در مقابل اين ,تدبير عليه بيکاری, قد علم کردند. نمايندگان اتحاديه بزرگ کارگری فرانسه CGT و اتحاديه های ديگر در تظاهرات به سخنرانی پرداختند. بعلاوه بسياری از دانش آموزان ، معلمان، بازنشسته ها و قشرهای ديگر شرکت کردند.بنا بر يک نظرسنجی 68 درصد فرانسوی ها از اعتصابات اخير حمايت می کنند. فرانسوی ها طی سال گذشته نشان دادند که دست تطاول به حقوق شان را بدون مبارزه آزاد نمی گذارند. در ماه مه گذشته فرانسوی ها در يک رفراندوم به قانون اساسی اتحاديه اروپا درست به همين دليل رای منفی دادند. در شورش اکتبر سال گذشته نيز شورش عليه بيکاری و سقوط شرايط زندگی محروم ترين قشر جوانان فرانسه زير پوشش , مساله جوانان مهاجر تبار, خود را پنهان کرده بود. رافائل دوپچ يک دختر 22 ساله دانشجوی پزشکی که روی صورتش با ماتيک نوشته بود: ‘CPE non’ به آبزرور گفت:

,در مقابل فرانسه چشم اندازهای مختلف گشوده است. هفته گذشته اعلام شددر سال 2005 چند مليتی های فرانسه 84 ميليارد پوند سود برده اند. اين يک حقه سياسی است برای اين که ما را متقاعد کنند خودمان را فدا کنيم تا کمپانی ها حتی از اين هم ثروتمند تر شوند.,
شعارها نيز گويای درک روشن تظاهر کنندگان بود. آن ها قانون کار جديد را فاجعه و بردگی می خواندند: Catastrophe Pour le Employés و Contrat Pour Esclave، برخی از جوانان يک کيسه پلاستيک روی سر خود کشيده بودند به نشانه اين که قرار است کارگران جوان را به کالای يک بار مصرف تبديل کنند.در تصويری که در اين صفحه می بينيد نوشته شده:
,مجمع عمومی دانشگاه سوربون:خشونت نخستين عليه جوانان، CPE است. پاسخ ما: اتحاد با کارگران تا رسيدن به خواست های مان.,
اين شعار هم اشاره دارد به نام قانون ” قرارداد نخستين کار” و هم اشاره دارد به خشونت تحريک آميز در حمله پليس به دانشگاه سوربن.

در پلاکاردهای ديگر نوشته شده بود: ,حالا لکه ننگ کيست؟,و ,حالا اشرار چه کسانی هستند؟, که اشاره ای بود به فحاشی آشکار نيکولای سارکوزی به جوانان مهاجر تبار در شورش های اکتبر گذشته.

به نوشته آبزرور تظاهرات عمدتا مسالمت آميز بود. اين نشريه به درگيری هايی اشاره کرده است، بويژه به يک درگيری نزديک ميدان باستيل در پاريس بين تظاهرکنندگان جوان تر و پليس که طی آن سه ژاندارم و 12 تظاهر کننده زخمی شدند. همچنين خشونت های پراکنده در مارسي، ليل و رن گزارش شده است که طی آن ها پليس به پرتاب گاز اشک آور مبادرت کرد.

رقم رسمی بيکاری در فرانسه 9.5 درصد است. اين رقم برای جوانان زير 30 سال به 18 درصد و برای جوانان زير 25 سال به 40 درصد افزايش می يابد. بنا بر گزارش آبزرور در سال 2002 تنها 54 درصد فارغ التحصيلان 30 تا 35 ساله توانسته اند به مشاغل اداری مناسب با تحصيلات شان دست يابند. در سال های 70 اين رقم 70 درصد بود.

همانطور که آن دختر دانشجوی پزشکی گفت فرانسه برای اين مشکل راه حل های مختلفی دارد. دولت و کارفرمايان و صاحبان سرمايه های بزرگ در هم شکستن قرار دادهای کار و ارزان کردن نيروی کار را در پيش گرفته اند و تا کنون به وخامت وضع افزوده اند، راه ديگر بهبود شرايط کار، کاهش ساعات کار و سازماندهی جديد نيروی کار به نفع مردم در سطح جهانی است. جنگ و گريز بين دو طرف يعنی مردم و قدرت های دولتی و مالی در حوزه های متعدد جريان دارد، يا مستقيما در حوزه قوانين کار، يا در حوزه های ديگر مثل قوانين و ساختارهای اتحاديه اروپا، يا قراردادهای تجاری بين المللي، يا درمورد قوانين دمکراسی و يا در مورد جنگ ها و درگيری هايی که بر پايه بحران اقتصادی در نظام حاکم و رقابت های درونی آن بر پا ميشود. اما فرانسوی ها سنتا آژير خطر را برای قدرت های بزرگ به صدا در می آورند.

مقامات دولت فرانسه که در آغاز اعتراضات اخير مثل شورش های ماه اکتبر ژست سرسخت گرفته و گفته بودند که به هيچ وجه ازقانون مزبور عقب نخواهند نشست، خواهان مذاکره با اتحاديه ها شده اند. هرچه باشد تظاهرات نقطه دردناک مقامات دولتی را نشانه می رود. تظاهر کنندگان روی پلاکاردهايی به طنز نوشته بودند: يک راه مطمئن برای از دست دادن رای! نظر سنجی ها نشان ميدهد آرای دومنيک دوولپن با شتاب پائين می آيد و اکنون به 35 در صد رسيده است.

——————————————————————————–

عکس صفحه اول رای گيری دانشجويان در مجمع عمومی دانشگاه سوربن

29 اسفند 1384 05:51

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates