19.04.2003

مصاحبه لوموند با يوسف ابراهيم(1)ا مدير گروه مطبوعات تخصصی اطلاعات انرژی

از پرونده نفت عراق در لوموند

جنگ واقعی برسر نفت تازه آغاز شده است. آمريكا كه چهل درصد نفت جهان را مصرف می‌كند با تهديد كشورهايی مثل ايران و عراق و عربستان روبروست و حل اين مشكل همان طرح بزرگی است كه در حال انجام ميباشد.

طبق قراردادی كه بين روزولت رئيس جمهور وقت امريكا و ابن سعود پادشاه وقت سعودی در سال 1945 بسته شد، قرار بود عربستان سعودی در قبال حفاظت آمريكا از اين كشور نفت را با بهای نازل در اختيار آمريكا قرار دهد. اين امر منجر به تسريع شديد رشد آمريكا شد، اما تكيه اين كشور بر منابع نفتی را نيز بدنبال آورد، در حاليكه مناسبات 1945 تغيير كرده بود. بازگشت به سالهای پنجاه خواست اولترا آمريكايی ها از نوع پل ولفويتز است.

تشكيل اپك و انقلاب ايران دو ضربه مهمی بود كه به برنامه های آمريكا وارد آمد. ضربه سوم عبارت بود از تلاش برای جايگزينی يورو(پول واحد اروپا) بجای دلار. هدف شركتهای آمريكايی در حال حاضر مالكيت مطلق بر نفت همانند سالهای 50 است. مالكيتی بدون شريك.

يوسف ابراهيم عقيده دارد اولين وظيفه حكومت آينده عراق تبديل ذخاير اين كشور به پول است كه از طريق به فروش آن به 70 تا 150 ميليارد دلار و تامين هزينه بازسازی عراق است.

شركتهای آمريكايی در اين راه ميكوشند چين، روسيه و فرانسه را حذف كنند. قدم بعدی فشار برعربستان و ايران برای قبول همين راه حل و فروش ارزان ذخاير نفت است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates