19.04.2003

افشاگرى دو تن از بازرسان تسليحاتى سازمان ملل در باره آمريكا

دو تن از بازرسان تسليحاتى سابق سازمان ملل بسيارى از اسناد ارائه شده درباره سلاحهاى كشتار جمعى عراق توسط آمريكا پيش از جنگ را اطلاعات غلط ناميدند. گزارشگر صداى آلمان دراينباره مينويسد: يورن سيليه هولم يك فر د نروژى است. ما او را در بوستون ملاقات ميكنيم. او در اين شهر بعنوان كارشناس امور محيط زيست در زمينه مطالعات نظامى در موسسه معروف تكنولوژى ماساچوست با حروف اختصارى ام آى تى كار ميكند. تا مدتى كوتاه پيش از جنگ عراق، سيليه هولم بعنوان يكى از بازرسان تسليحاتى سازمان ملل متحد در عراق در جستجوى سلاحهاى ممنوعه شيميائى و بيولوژيكى، صدها تاسيسات اين كشور را بازديد كرده است. در اصل او از جانب سازمان ملل موظف شده است، درباره كار خود بعنوان بازرس تسليحاتى، سكوت كند. اما پس از پيش صحبتهاى طولانى، او سرانجام به مصاحبه اى با شبكه اول تلويزيون آلمان راضى شد و اولين بازرس تسليحاتيى بود كه، درمقابل دوربينهاى تلويزيونى ظاهر شد. ما بار ديگر فيلمى از نطق وزير امور خارجه آمريكا كولين پاول، در برابر شوراى امنيت در اوائل ماه فوريه راجع به سلاحهاى كشتار جمعى احتمالى عراق را، براى او به نمايش ميگذاريم. سيليه هولم درباره سخنان پاول ميگويد:”من متوجه اين شدم كه، در كل محتواى ارائه اين مدارك و نشانها، بسيارى چيزهاى غير حقيقى بودند.” اين بازرس تسليحاتى سازمان ملل در سخنان پاول، مدركى را پس از ديگرى بعنوان اطلاعات غلط افشا ميسازد. بطور مثال تصاوير باركشهاى استتار شده، يعنى به اصطلاح “خودروهاى مخصوص پاكسازى از آلودگيهاى شيميائى، اتمى و يا بيولوژيكى .” پاول ادعا كرده بود، اين خودروها مدركى هستند، دال بر وجود سلاحهاى شيميائى ممنوعه. سيليه هولم در اينباره ميگويد:”خودروهاى مخصوص پاكسازى آلودگيها يك مثال خوب است براى نفى اين اظهارات. اينطور نبود كه ما اين خودرو ها را پيدا نكرده بوديم. ما آنها را يافته بوديم اما، آنها خودروهاى ويژه اينكار نبودند. آنها تانكرهاى مخصوص حمل آب آتشنشانى بودند. بنابراين به هيچوجه موضوع بر سر خودروهاى ويژه پاكسازى آلودگيها نبوده، حتى اگر سازمان سيا ادعاى آنرا ميكند.” وزير امور خارجه آمريكا همچنين بر روى تصاوير ماهواره اى جزئيات نامشخصى را بعنوان نشانهاى واضح براى توليد سلاحهاى ممنوعه ارائه كرد. بطور مثال تاسيسات هواكش، بر روى سقف كارخانه ها، كه براى توليد سلاحهاى شيميائى مورد نياز ميباشند. سيليه هولم در اينباره ميافزايد:”ما بر روى اين عكسها بدنبال مداركى گشتيم و سپس كاشف به عمل آمد كه، آنها هيچ ربطى به سلاحهاى كشتار جمعى ندارند.” من موارد روشنى را در اين زمينه ميشناسم. ما بخاطر ميآوريم كه آنزمان كولين پاول گفت:”همكاران، هر سخنى كه من امروز ميگويم، بر پايه منابع مورد اطمينان ميباشند. اينها تنها ادعا نيستند. ما اسناد و قرائن لازم را بر اساس منابع مورد اطمينان، در اختيار شما قرار ميدهيم.” در اين ميان همچنين يك بازرس تسليحاتى آلمانى، متعلق به تيم بازرسان بليكس نيز، سخنان همكار نروژى خود را جز به جز تائيد كرده است. او اما مايل به انجام يك مصاحبه نيست.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates