16.04.2003

روزانه حدود 130 هزار بشکه نفت صرف بازپرداخت تعهدات خارجي مي شود

قلم سبز ايران – با فرض قيمت 20 دلار براي هر بشکه نفت، روزانه بين 120 تا 130 هزار بشکه از توليد نفت صرف بازپرداخت تعهدات خارجي مي شود.

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران، با بيان مطلب فوق به قلم سبز ايران گفت: “کل تعهدات شرکت نفت که به صورت بيع متقابل ايجاد شده حدود 27 ميليارد دلار است که تا پايان سال 81، حدود 4 ميليارد دلار آن بازپرداخت شده است.”

مهدي ميرمعزي افزود: “70 درصد از 23 ميليارد دلار باقيمانده نيز در بخش گاز است و کمتر از 6 ميليارد دلار آن به بخش نفت اختصاص دارد که بايد ظرف 7 تا 8 سال آينده بازپرداخت شود.”

وي ادامه داد: “بنابراين در بخش نفت حدود 800 ميليون دلار در سال تعهد داريم.”

وي گفت: “بنابراين اگر هم قيمت نفت به حدود 15 دلار برسد در بدترين شرايط بازپرداخت روزانه ما حدود 150 هزار بشکه صرف تعهدات مي شود که بازهم در مقايسه با ظرفيت توليد 4 ميليون بشکه در روز براي کشور بسيار ناچيز است.”

وي با بيان اين که درصورت بروز شرايطي که قيمت نفت به 7 تا 8 دلار به ازاي هر بشکه برسد بازهم جاي نگراني نيست، گفت: “اين بدترين حالت ممکن است که در آن شرايط هم بازپرداخت ما به روزي 300 هزار بشکه مي رسد که بازهم کمتر از 10 درصد توليد روزانه ماست، بنابراين کشور در بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل به هيچ وجه با مشکلي رو به رو نمي شود.”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates