28.01.2006

گزارش از وضع اعتصاب شرکت واحد

آخرین خبر ساعت 11 صبح به وقت تهران (صوتی)
راديو برابرى هر شب ساعت 20:30 به وقت ايران ( 18 به وقت اروپاى مركزى ) از ماهواره هات برد با مشخصات زير پخش مى شود
Satellite:Hotbird 6 13East
Freq. 12597 GHz
Transpoder : 94 Symbolrate:27500
FEC:3/4 Channel: GBTS1 Feed 1/2
Right side of dual audio channel

:شماره تلفن پيغام گير
0049 40 66 85 78 18

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates