28.01.2006

بازداشت و ضرب و شتم صدها راننده شرکت واحد

پیک ایران:
مصاحبه حسين محمدی (عضو سنديکای کارگران شرکت واحد) با راديو آوای آشنا : من از ساعت 4 و نيم صبح (بوقت ايران) در سطح شهر بودم و خواستيم وارد هر منطقه ای شويم بنوعی با جلوگيری مامورين امنيتی و سازمان امنيت و بسيج روبرو شديم. حراست شرکت واحد با همکاری نيروهای امنيتی افراد را تک تک شناسی ميکرد و به نيروهای امنيی معرفی ميکرد. آنه اقدام به بازداشت افراد ميکردند ، بنوعی که در منطقه 5 نزديک به 30 بازداشت شده اند و در ناطق ديگر آماره همينطور رو به افزايش است. از اول صبح ما ضرب و شتم رانندگان روبرو بوده ايم و عده ای از رانندگان را مجبور کردند به سر کار بروند و اتوبوسها را بيرون بياورند. هرچند که اينها توانستند حرکت ما را بنوعی خاموش کنند ولی چون فکر ميکنيم راه مان درست است و بحق هستيم به مبارزه خود ادامه ميدهيم و خواستار احقاق حقوق قانونی خود هستيم. ديشب ساعت سه و نيم الی 4 مامورين امنيتی به خانه آقای يعقوب سليمی حمله کردند و عده ای از خانواده های همکاران عزيزمان که در بازداشت هستند و در آنجا جمع شده بودند صبح زود به اعتصاب بپيوندند خانمه را بازداشت کردند. در حال حاضر بسياری از دستگير شدگان دست به اعتصاب غذا زده اند.

خبر نگار آيا اعتصاب با شکست روبرو شده؟
ببينيد در هر منطقه شرکت واحد حدود 1000 الی 1500 نفر پليس است در حالی که تعداد کارکنان آنجا به 700 يا 800 نفر هم نميرسند. در منطقه 6 حتی اجازه نميدادند 2 نفر باهم سلام عليک کنند. بهمين ترتيب منطقه 4 و 5 . دوستان مورد آزار و اذيت قرار دادندو فحاشی ها و ضرب شتم بسياری نسبت به دوستان ما شده. متاسفانه با متوصل به زور شدند و نه منطق. بيش از 300 نفر دستگير شده اند. هر نوع انيروی امنيتی در تهران در اين سرکوب شرکت کرده. مثلا آقای خالی را در شهر بسيجيان بازداشت کردند. دوستان بازداشتی را به پايگاه هشتم اطلاعات منتقل کردند.
از کسانيکه دستگير شدند ميتوانم چند تن را ذکر کنم : محمد نعمانی پور عضو هيات مديره سنديکا، مهدی بيات، حسن سعيدی، مهدی فروندی، احمد حسنی، رضا بهروزيان، محمد علی عيسی آبادی، سيد رضا نعمتی پور، آرش پولادپور، محمد رضا محمد نژاد. اينه صبح امروز در عرض دو دقيقه دستگير شدند. فقط از منطقه 4 سه اتوبوس پر بازداشت کرده و بردند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates