11.03.2003

چقدر «بز» در مملکت زیاد شده است!


صدای مردم ایران 
            طبرستان دوره جدید سال اول شماره 51
            شه شنبه 19 اسفند 1382
            8 صفحه-200 تومان

منبع

همه بدبختی ما از این «بز»ها و «بز»زاده هاست!
با آنکه کارشناسان کشاورزی و سازمان مرتع و متخصصان حفظ و احیای مراتع بارها و بارها و جود «بز» را خطر بزرگی برای مراتع و آب و خاک کشور دانسته اند معهذا مشاهده می شود هر روز به تعداد «بز»های کشور اضافه می گردد و حتی «بز» گر هم در میان این همه «بز» دیده می شود!
«بز»ها که علامت مشخصه آنها ریش بلندشان است و این ریش بلند آنها را در میان گله گوسفندان متمایز می سازد
1-دارای پنجه های تیزی هستند و با پنجه های تیز خود بروی منبع باارزش دست اندازی(!) می کنند!
آنها روی دوپای عقب خود می ایستند و به تنه درختان پنجه می کشند و باعث نابودی درختان می شوند.
(سرشاخه های درختان را هم می خورند و باعث خشک شدن درخت می شوند!)
2-با پنجه های تیز خود پای ریشه درختان و گیاهان را شخم می زنند و باعث تخریب خاک می شوند.
3- بز حیوان ناسازگاری است و مرتبآ در میان گله گوسفندان به دنبال قدرت طلبی و خودنمایی و زیرپا گذاشتن حقوق گله گوسفندان می باشند و در این رهگذر بعضآ با استفاده از «رانت» شاخ خود(!) به چشم و چار گوسفندان بینوا می کوبد و با اعمال خشونت و سرکوب گوسفندان را مرعوب کرده، خفقان سیاسی  راه می اندازد و آزادی بع بع گوسفندان را سلب می نماید!
بزها معمولآ تعدادی بزغاله هم دارند و این «بز»زاده ها(!) که معمولآ در سایه پدران خود حرکت می کنند چمن ها و علف های مرغوب  صحرا را تصاحب کرده و قسمت های مرغوب زمین و امکانات طبیعی و خدادادی را غارت می نمایند!
درگذشته برنامه وسیعی برای «بز» زدایی از کشور وجود داشت و قرار بود نسل «بز» در کشور برانداخته شود اما متسفانه به این وعده ها و برنامه ها عمل نشد حالیه «بز»ها در اکثر نقاط کشور دیده می شوند جا دارد مسئولین امر برای احیای جامعه گوسفندان و پیشرفت و توسعه  مراتع و حشم دارای و رفاه جامعه احشام، پنجه تیز این «بز»های زبان نفهم سیری ناپذیر را از سر گوسفندان کوتاه نماید. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان به «بز» به عنوان یک جانور مزاحم نگاه می کنند و «بز»ها فقط در کشورهای عربی و گرم و سوزان و بعضی ممالک آفریقایی، آن هم در صحاری گرم و بی آب و علف وجود دارند.
اکنون که مضرات «بز» و بززاده ها (بزغاله) بر همگان روشن شده است جادارد گوسفندان محترم و حشم داران و مرتع داران عزیز اوپوزیسیون فعالی برای مبارزه قاطع با «بز»ها تاسیس  و پنجه «بز»ها را از این آب و خاک کوتاه کنند!
به هر حال به نظر می رسد بخش اعظم بدبختی ما ناشی از «بز»بیاری باشد و خدا لعنت کند کسی را که پای «بز»  را به این مملکت باز کرد!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates