10.29.2005

خروج جواهرات سلطنتي از ايران با امضاي فردي كه 8 سال پيش فوت كرده است

پیک ایران: عارف نيوز : جواهرات سلطنتي به جا مانده از دوره‌هاي قاجار و پهلوي با امضاي فردي كه 8 سال پيش فوت كرده است به خارج از كشور فرستاده مي‌شود.
به گزارش سايت”عارف نيوز”شورايي به نام شوراي نظارت بر جواهرات سلطنتي وجود دارد كه اين شورا كار نظارت و نگهداري بر جواهرات به جا مانده از چندين سال پيش را در ايران برعهده دارد
اين شورا را يكي از سناتورهاي زمان شاه مديريت مي‌كرده است كه اين فرد نزديك به 8 سال پيش فوت كرده است ،اما اين جواهرات چندين بار با امضاي فرد مذكور به خارج از كشور ارسال شده است.
گفته مي‌شود هدف ارسال اين جواهرات نشان دادن در موزه‌ها براي بازديد مردم و يا تعمير آنها بوده است، اما هر دوره پس از بازگشت نواقصي بر جواهرات بوجود آمده است كه اذعان مي‌شود به خاطر تعمير آنها اين مشكل بوجود آمده است
شايان ذكر است اين جواهرات سلطنتي نزد بانك ملي و يا بانك مركزي ايران به صورت امانت نگهداري مي‌شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates