31.08.2005

http://news.gooya.com/politics/archives/035242.php

خبر ويژه : از بابل تا كپنهاك؛ يك عضو شوراي اسلامي شهر بابل به دانمارك پناهنده شد، کيهان


ط.ن عضو شوراي اسلامي شهر بابل كه در جريان نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري درصدد ثبت نام براي كانديداتوري بود در اقدامي غيرمنتظره به دانمارك پناهنده شد. به گزارش رسيده وي طي ماه هاي اخير به بهانه هايي از كشور خارج مي شد تا اينكه چند روز قبل به اتفاق خانواده خود به كپنهاك رفت و در آنجا درخواست پناهندگي كرد. نامبرده از كپنهاك استعفاي خود را براي شوراي اسلامي شهر بابل ارسال كرده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates