29.08.2005

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/08/050829_sm-hefanaja.shtml

رئيس جديد حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی از سپاه آمد


حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی، يکی از نهادهايی است که از سوی اصلاح طلبان اطلاعات موازی لقب گرفته و به دخالت در حيطه فعاليت وزارت اطلاعات متهم شده است. بازجويی و بازداشت گروهی از فعالان فرهنگی، سياسی و رسانه ای به همين نهاد نسبت داده می شود که ظاهرا در سالهای اخير از طريق عمليات اداره اماکن نيروی انتظامی صورت گرفته است. نام واحد اطلاعات نيروی انتظامی، همچنين در پرونده زهرا کاظمی هم شنيده شد و اين روزنامه نگار ايرانی – کانادايی که در دوران بازداشت در تهران کشته شد، مدتی را در بازداشتگاه ويژه اين واحد بوده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates