09.02.2003

سکوت تازه دستگاه قضائی درباره «هدایای پس فرستاده شده» نمایندگان

رابط قوه قضیه با نمایندگان مجلس، با ارسال نمابری به «رویداد» خبر درج شده در مورد «دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه» را تکذیب کرد.

در این نمابر خبر مندرجه در «رویداد» کذب خوانده شده در حالی که این خبر دارای دوبخش اصلی بود. نخست اصل دیدار که باتوجه به متن تکذیبیه، نفی نشده است. دومین موضوع پس فرستادن هدایای هاشمی شاهرودی از سوی نمایندگان بود که در خبر ارسالی در مورد آن سکوت شده است. با این حال متن کامل توضیح را درپی می‌آوریم:

«دیدار اخیر جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ریاست محترم قوه قضائیه که چندمین دیدار از این نوع در سال‌جاری بوده است و خبر آن نیز توسط اداره‌کل روابط‌عمومی قوه قضائیه منتشر شده است با هدف تعامل بیشتر بین قوای قضائیه و مقننه در جهت تسریع در تصویب لوایح قضایی صورت پذیرفته است که در این دیدار جمعی از نمایندگان محترم از اکثر گروه‌ها و جناح‌ها و فراکسیون‌های مجلس محترم شورای اسلامی حضور داشته‌اند و نتیجه مثبت این دایدار نزدیکی تفکر فی‌مابین قوای مقننه و قضائیه جهت رسیدگی به لوایح قضایی ارسالی به مجلس محترم شورای اسلامی و در نتیجه رفع مشلات مردم بوده است که ظاهراً با سیاست و خط‌مشی سیاسی حاکم بر سایت رویداد که بقای خود را در اختلاف بین قوا می‌بیند در تعارض می‌باشد. لذا اصل و محتوای خبر منتشره در سایت اینترنتی «رویداد» قویاً تکذیب می‌شود».

رویداد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates