15.08.2005

آری خاتمی چراغ خانه ما بود

اطلاعات.نت:
خاتمی چراغ خانه ما بود اما نفت زیادی نداشت.

جایی که لازم بود شعله‌اش بالا برود دود می‌زد و زمانی که لازم بود فتیله‌اش پایین بیاید خاموش می‌شد.

خاتمی چراغ خانه ما بود اما شیشه‌اش زود ترک برداشت و بر قطر دوده‌اش هر لحظه افزوده می‌شد.

خاتمی چراغ خانه ما بود اما نورش آن را روشن نکرد و حشرات موذی را به طرفش کشاند.
آری خاتمی چراغ خانه ما بود ولی در اوج ظلمت نفتش تمام شد، فتیله‌اش سوخت و چنان به پت و پت افتاد که همه از خیر شمع گذشتند و به سیاهی تن دردادند.

بی شک نام این چراغ خاموش در صفحات سیاه تاریخ خواهد ماند.
برای اطلاعات.نت:
عبد القادر بلوچ

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates