10.08.2005

http://web.peykeiran.com/new/iran/iran_news_body.aspx?ID=25577

فعالين انصار حزب الله، از تاريکی به درآمدند : حزب الله برای قلع و قمع آماده شوند


روز نت «روز» : انصار حزب‌الله، گروهی که با عنوان لباس شخصی ها مسووليت چند قتل و به هم ريختن اجتماعات را در بيست سال گذشته به دوش دارند و در اثر افشاگری ها و فشارهای دوران اوچ اصلاحات با ريزش نيروهای خود کوتاه مدتی تغییر شکل داده بودند، در آغاز دوره تازه فعاليت خود با اطلاعيه خبر از «دوران جديد مسووليت‌ها» داده و از مردم خواسته اند که با تجديد شرايط سال های اول انقلاب به قلع و قمع مخالفانی که حالا شناخته شده هستند بپردازند و انقلاب را از پيرايه هائی که در سال های بعد از جنگ به آن بسته شده پاک کنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates