31.07.2005

http://web.peykeiran.com/new/articles/article_body.aspx?ID=7020

در سمینار زندانیان کلی خندیدیم!


خرسندی: یکی را دیدم زندان هر دو رژیم کشیده، همچنان مبارز. گفتم منتظری تا رژیم سوم بیاید زندانت کند؟ گفت: به جان عزیزت اگر از اعدام کمتر رضایت بدهم!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates