31.07.2005

http://news.gooya.com/politics/archives/034101.php

پس از سلطانی نوبت کیست؟


خبرنامه گویا – عبدالفتاح سلطانی روز شنبه در حالیکه دست به تحصن زده بود بازداشت شد. ماموران ناشناس از همه مراحل بازداشت فیلمبرداری می کردند. اگر چه سلطانی در دادگاه زهرا کاظمی انگشت اتهام را متوجه سعید مرتضوی کرده بود، اما به نظر می رسد بازداشت وی پیش از آن طراحی شده بود. روزنامه کیهان هفته گذشته در مطلبی با عنوان «شیرین عبادی با شاه کلید روی پشت بام» مدعی شد شیرین عبادی و شخص دیگری که با استفاده از «شاه کلید» و به طور مخفیانه از راه پشت بام بیمارستان میلاد وارد طبقه ای که اکبر گنجی در آن بستری است شده بودند، با هوشیاری ماموران شناسایی و پس از تنظیم صورتجلسه از بیمارستان اخراج شدند. کیهان نام «شخص دیگر» را سلطانی معرفی کرده بود. به رغم تکذیب صریح عبادی، روزنامه کیهان بر مدعای خود پای فشرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates