27.07.2005

کمربندی که زیاد تنگ شد!

منبع: وبلاگ لنگر Sunday, July 24, 2005
ستیزه جویان خشونت طلب اسلامی، درکشورهای عربی و غیره، پاپتی های مسلمانی که با بمب گذاری های کور وانتحاری امروزه ، آسایش را از جهان درامنیت غرب و هر کجای دیگر جهان از ما گرفته اند، همان جیره و مواجب بگیران اسبق امپریالیزم هستند که امروزه به دشمنی نه تنها علیه تمدن سرمایه داری غربی، بلکه علیه تمامی تمدن بشری مبدل گشته اند (به یاد بیاوریم که مجسمه های بودا درافغانستان نیزبه دست طالبان- این نوکران فاشسیت مذهبی خود آفریده ـ نابود شده است). سرمایه داری جهانی باید به یاد بیاورد زمانی را که درویتنام خود به جنایت می پرداخت و یا قتل بی شرمانه چه گوارا هزاران جنایت دیگر را که تنها به دلیل حفظ منافع امپریالیستی خویش بدان دامن زد. مافیای سرمایه داری جهانی، امروزه باید بیشترازپیش دربرابرمردم کشورهای زیرسلطه خوش که قربانیان بی گناه سیاست های نئواستعماری اش هستند پاسخ گوباشد. بدون تائید و یا ابرازخشنودی ازآن چه اکنون برمردم بی گناه جهان امن سرمایه داری می رود، باید آنان را متوجه این نکته ساخت که خون بهای جنایاتی را متحمل می شوند که در دهه های گذشته، حکومت هایشان مرتکب شده اند. ارتکابی که شاید تا اکنون، چند صباحی، برایشان امنیت و آرامش به همراه داشت. اما کنون موجب پریشانی و خسران زندگی شان است.
زمانی که امپریالیسم انگلستان در قرن گذشته طرح کمربند سبز را حول اتحاد جماهیر شوروی برای مقابله با خطر رشد کمونیسم ارائه داد و تلاش کرد که آن را به اجرا در آورد، هرگز تصور آن را نمی کرد که این کمربند روزی آنقدر تنگ شود که یک قرن بعد گریبان خودش را نیز بگیرد. زمانی که رژیم شاه به پیروی از همین طرح، بویژه بعد از کودتای ۲۸ مرداد با صرف بودجه ای کلان از طریق ساواک به سرکوب روشنفکران غیرمذهبی و تقویت مساجد و حسینیه ها و روحانیون واشاعه خرافات پرداخت. زمانی که بی شرمانه سران جریانات چپ را به جوخه های اعدام می سپرد، هرگز تصور نمی کرد که روحانییت شیعه نیز درادامه طرح کمربند سبزودکترین حقوق بشر آقای کارتر روزی که منافع امپریالیست ها توسط توده های به جان آمده به خطر بیافتد، قدرت را از او بگیرند.
امروزه اعلام می شود که تروریست های پاپتی مسلمان ازهمان هزاران مدارس مذهبی در پاکستان خارج شده اند که آمریکائی ها و انگلیسی ها، که خود نخستین قربانیان تروریسم کوراسلامی بودند، در کشورپاکستان بنا نهادند. به دنبال فعل و انفعالات سیاسی بعد ازسقوط آخرین دولت وابسته به شوروی درافغانستان دولت طالبان بعنوان یکی ازارتجاعی ترین نیروهای مذهبی اسلامی با کمک و پشتوانه مالی نفتی عربستان سعودی وسیاستهای مشترک انکلیس وآمریکا در جغرافیی پاکستان روی کار آمد. طالبان را همان کودکان بی سرپرستی تشکیل می دادند که در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی در مدارس مذهبی مذکور پرورش داده شده و برای رویارویی با کمونیسم آماده شده بودند. دولت طالبان با اجرای عملیات تروریستی القاعده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک با حمله آمریکا و متحدینش سقوط کرد. ارتباطات گسترده شبکه های تروریست اسلامی و تاکتیک هایی که اینان در ترور کور مردم بیگناه به کار می گیرند، حاصل تاریخی سیاست های تجاوزگرایانه، اشغالگرایانه و سرکوبگرایانه و اشاعه جهل و خرافات نظام های امپریالیستی، متحدین و دست نشاندگان شان برعلیه مردم در افغانستان، عراق، ایران، آفریقا و آسیا است.
با این همه شیوه ها واهدافی را که نیروهای تروریستی اسلامی دنبال می کنند نه تنها ضرری به منافع سرمایه داری جهانی نمی زند بلکه عملاً یکی از موانع مبارزه توده های مردم در سراسر جهان است. مثلاً به هنگام بمب گذاری اخیر لندن، صدها هزارتن از نیروهای ضد سرمایه جهانی – دختران ، پسران جوان مخالف جنگ ، آپارتاید ونژاد پرستی ، طرفدار صلح و محیط زیست ، زنان و مردان طالب برابری ، آزادی ؛ صلح و عدالت، آنانی که از سراسر جهان خود را به گلاسگو و ادینبورگ رساندند تا علیه سیاست های ارتجاعی و ظالمانه اقتصادی کشورهای امپریالیستی اعتراض کنند، دیده نشدند و اخبار مربوط به کشتار تروریست های اسلامی در راس اخبار جهان قرار گرفت. به جای آنکه تصمیمات اقتصادی گرفته شده دراین کنفرانس مورد بحث و بررسی مردم نسبتاً آگاه غرب و جهان قرار گیرد، اشک های تمساح تونی بلر، جرج بوش، وشرودر و یاوه سرائی های آن ها در مورد تروریسم منعکس می شود و … . نتیجتاً چنین حملات کوری درنهایت به نفع جریان مافیایی سرمایه داری جهانی خواهد بود و بهانه برای کشور گشائی های مغول وار و ساخت بازار و کشتار بیشتر به آن ها خواهد داد. چنین جنایاتی از جانب بشریت مترقی محکوم است و ما که حکومت بغایت فاشیستی جمهوری اسلامی را از نزدیک لمس می کنیم ، مدافعه اززندگی و حیات همه آدمیان را برابر می خواهیم . برما روشن است که چنین پیامد سیاست های جهان گسترانۀ سرمایه داری چنین کوردلانی را دردرون خودش باز تولید می کند . جهان خواری و سرمایه گستری را پایان دهید تا همه دنیا روی خوش بیند. آری جهان دیگری ممکن است!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates