08.07.2005

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2005/07/050706_mj-pj-beyzaee-play.shtml

موقعيت تراژيک روشنفکران ايرانی به روايت بهرام بيضايی


ذکر مصائب زندگی نويد ماکان يک استاد اخراجی دانشگاه و همسرش رخشيد فرزين را که مهندس معماری است در 20 پرده روايت می کند. استاد ماکان( با بازی علی عمرانی) نويسنده و شاعری روشنفکر است که از کابوس دائمی سه مرد پالتو پوش و بی صورت که او را تعقيب می کنند رنج می برد. او برای رهائی از شر اين کابوس های مداوم به کلانتری پناه می برد اما در آنجا کسی به حرفهای او توجه نمی کند و ادعای او را وهم و خيال می خوانند. در نتيجه او خود را به يک روانپزشک معرفی می کند و از او کمک می خواهد. همسرش رخشيد ( با بازی مژده شمسايی) نيز که مهندس معمار است و بازسازی و ترميم ساختمان های قديمی زير نظر ميراث فرهنگی را به عهده دارد، همانند او دچار اين کابوس های دائمی است. آنها ترس ها، اضطراب ها و نگرانی های مشابهی دارند که بر زندگی آنها سايه افکنده و آسايش و امنيت خاطر آنها را سلب نموده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates